Chứng thư thẩm định giá là gì? Hệ thống toàn bộ những gì liên quan

15/05/2021 Thẩm định giá admin 0 bình luận

Chứng thư thẩm định giá là gì ? Nội dung kết quả thẩm định giá gồm những nội dung gì? Báo cáo thẩm định giá là gì? Những thông tin cần có trên báo cáo thẩm định giá

Trước khi tìm hiểu về chứng thư của công ty thẩm định giá cũng như báo cáo thẩm định giá, thì sản phẩm này là kết quản của quá trình thẩm định giá của công ty thẩm định giá đủ điều kiện ban hành theo thỏa thuận bằng hợp đồng thẩm định giá.

>>> Xem thêm thẩm định giá là gì? Cẩm nang toàn tập về thẩm định giá tại đây nhé!

#1. Chứng thư Thẩm định giá là gì? Báo cáo thẩm định giá là gì

#1.1. Chứng thư thẩm định giá là gì?

Chứng thư thẩm định giá là văn bản do tổ chức, công ty thẩm định giá lập ra nhằm chứng nhận giá trị tài sản, xác nhận những điều trình bày là đúng với những phân tích bị hạn chế do các giải thiết đã được báo cáo và thẩm định dựa trên tên, địa chỉ của Thẩm định viên.

>>> Xem thêm điều kiện dự thi thẩm định viên tại đây nhé!

Chứng thư thẩm định tiếng anh là gì? Trong tiếng anh được dịch là: Valuation Certificate

#1.2. Báo cáo thẩm định giá là gì?

Báo cáo kết quả thẩm định giá là văn bản do tổ chức, công ty thẩm định giá lập, trong đó nêu rõ quá trình thẩm định giá, kết quả thẩm định giá và ý kiến của công ty thẩm định giá về giá trị của tài sản được thẩm định để khách hàng và các bên liên quan có căn cứ sử dụng cho mục đích ghi trong hợp đồng thẩm định giá.

Báo cáo thẩm định giá tiếng anh là gì? Báo cáo thẩm định giá trong tiếng anh được dịch là: Valuation Report

#2. Cơ sở pháp lý của kết quả thẩm định giá

 • Luật giá năm 2012
 • Nghị định 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về thẩm định giá
 • Tiêu chuẩn thẩm định giá (xem thêm hệ thống các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hiện hành);
 • Thông tư 38/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ CP ngày 06 tháng 8 năm 2013;
 • Thông tư 46/2014/TT-BTC quy định về quản lý, thi và cấp thẻ thẩm định viên về giá;
 • Thông tư 204/2014/TT-BTC quy định về đào tạo, bồ dưỡng nghiệp vụ chuyên nghành thẩm định giá;
 • ….

>>> Xem thêm hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hiện hành tại đây!

#3. Những thông tin trên chứng thư thẩm định giá và Báo cáo thẩm định giá

Thông tin trên kết quả thẩm định giá

#3.1. Đối với Chứng thư thẩm định

 • Chứng thư TĐG bao gồm các nội dung cơ bản sau:
 • Số hợp đồng thẩm định giá và/hoặc văn bản yêu cầu/đề nghị thẩm định giá;
 • Thông tin về khách hàng thẩm định giá;
 • Thông tin chính về tài sản thẩm định giá (tên và chủng loại tài sản, đặc điểm về mặt pháp lý và kinh tế – kỹ thuật);
 • Mục đích thẩm định giá;
 • Thời điểm thẩm định giá;
 • Căn cứ pháp lý;
 • Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá;
 • Giả thiết và giả thiết đặc biệt;
 • Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá;
 • Những điều khoản loại trừ và hạn chế của kết quả thẩm định giá;
 • Kết quả thẩm định giá cuối cùng;
 • Họ tên, số thẻ và chữ ký của thẩm định viên được giao chịu trách nhiệm thực hiện thẩm định giá đã ký Báo cáo;
 • Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá.

Trên đây là một số nội dung bắt buộc cần phải có trên chứng thư do công ty thẩm định giá ban hành cho KH thuê dịch vụ thẩm định giá. Ngoài các thông tin trên có thể có một số thông tin giải thích, làm rõ được quy định trong Luật Giá và các bản hướng dẫn, tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.