Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán là loại hình dịch vụ đảm bảo trong đó ý kiến của Kiểm toán viên ngoài vấn đề liên quan đến sự tuân thủ pháp luật, chính sách kế toán sẽ có một ý nghĩa quan trọng trong việc ra quyết định của cả các chủ doanh nghiệp, nhà đầu từ trước tình hình tài chính của đơn vị……..