Sử dụng hóa đơn, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

09/09/2022 Tin thuế admin 0 bình luận

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ NĐ123/2020 1. Quy định áp dụng Căn cứ Khoản 6, Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP “Các…

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ NĐ123/2020

1. Quy định áp dụng

Căn cứ Khoản 6, Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

“Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý”

Như vậy Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là chứng từ quản lý như hoá đơn (phải thông báo sử dụng lên cơ quan thuế, truyền dữ liệu lên thuế và có cấp mã của cơ quan thuế) nên doanh nghiệp phải đăng ký sử dụng và được cơ quan thuế chấp thuận trước khi sử dụng (chứ không phải chỉ in trên phần mềm kế toán ra là dùng được).

2. Các trường hợp sử dụng
– Xuất hàng để vận chuyển đến cửa khẩu hoặc nơi làm thủ tục hải quan xuất khẩu

(Sau khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu thì lập hoá đơn GTGT)

– Xuất trả hàng cho bên giao uỷ thác nếu bên nhận uỷ thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu

– Xuất hàng giao cho doanh nghiệp nhận uỷ thác xuất khẩu…

(Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

3. Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

4. Tham khảo hướng dẫn của Hải quan

Theo công văn 8042/BTC-TCHQ về việc sử dụng Phiếu Xuất Kho kiêm vận chuyển nội bộ: Trình Tự Làm Thủ Tục Hải Quan Mới như sau

Kính gửi: Cục Hải quan các tnh, thành phố.

Triển khai thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; liên quan đến hồ sơ hải quan phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại khoản 3 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính hướng dẫn nộp hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) như sau:

1. Khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và nộp Phiếu xuất kho kiêm vận chuyn nội bộ (bn chụp) thay hóa đơn GTGT thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan hải quan theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

2. Khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và nộp hồ sơ hải quan kèm hóa đơn GTGT (bản chụp) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hi quan cho cơ quan hải quan.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hi quan các tỉnh, thành phố biết, hướng dẫn doanh nghiệp thống nhất thực hiện./