Dịch vụ Tư vấn

Tư vấn lập báo cáo Chuyển giá – Rà soát và tư vấn về chuyển giá giữa các bên liên kết. Công ty liên kết – Giao dịch liên kết – Dịch vụ chuyển giá – Hồ sơ xác định giá thị trường. Tư vấn chuyển giá. Tư vấn transfer pricing. Lập báo chuyển giá. Lập hồ sơ giá thị trường.